drukarka

Działalność

 

Gdańsk, dnia 8 lutego 2008 r.

 

Uchwała nr 3

Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia

Polska Rada Leku Roślinnego”

z siedzibą w Gdańsku

 

w sprawie przyjęcia Statutu Stowarzyszenia

Polska Rada Leku Roślinnego” z siedzibą w Gdańsku

 

Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia „Polska Rada Leku Roślinnego” z siedzibą w Gdańsku uchwala Statut w następującym brzmieniu:

 

STATUT

STOWARZYSZENIA

Polska Rada Leku Roślinnego”

z siedzibą w Gdańsku
 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

nazwa i siedziba

1. Stowarzyszenie „Polska Rada Leku Roślinnego”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest powołanym na czas nieokreślony dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

2. Siedziba władz Stowarzyszenia znajduje się w Gdańsku.

§ 2.

działalność

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z póĽn. zm.)

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

4. Stowarzyszenia może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 3.

cele i sposoby ich realizacji

1. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz odpowiedniego rozwoju rynku leków roślinnych.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
 • działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową;
 • organizowanie spotkań, szkoleń, konkursów i konferencji;
 • reprezentowanie interesów członków przed organami państwowymi i uczestniczenie w procesie legislacyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
 • współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów;
 • udzielanie rady, informacji oraz pomocy rzeczowej i finansowej podmiotom zajmującym się wytwarzaniem, wprowadzeniem do obrotu i obrotem lekami roślinnymi;
 • prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej;
 • prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 4.

rodzaje członkostwa

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych;
 • członków wspierających;
 • członków honorowych.

2. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, w tym także cudzoziemcy niezamieszkali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, które pragną urzeczywistniać cele Stowarzyszenia,

3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne, w tym także cudzoziemcy niezamieszkali na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych oraz osoby prawne, w tym także posiadające siedzibę za granicą Rzeczpospolitej Polskiej, które służą pomocą przy realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, w tym także cudzoziemcy niezamieszkali na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, które wyróżniły się szczególnymi zasługami dla realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 5.

nabycie członkostwa

1. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych lub wspierających decyduje na wniosek zainteresowanego Zarząd w formie uchwały. O swej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

2. O nadaniu członkostwa honorowego decyduje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, za uprzednio wyrażoną przez zainteresowanego zgodą.

§ 6.

ustanie członkostwa

1. Ustanie członkowstwa członka zwyczajnego, członka wspierającego oraz członka honorowego następuje wskutek:

 • rezygnacji z członkowstwa
 • wygaśnięcia członkostwa
 • wykluczenia

2. Rezygnacja z członkostwa następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego przez rezygnującego członka Zarządowi.

3. Wygaśnięcie członkostwa następuje w przypadku osoby fizycznej wskutek śmierci członka, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub utraty praw publicznych, zaś w przypadku osoby prawnej wskutek utraty osobowości prawnej.

4. O wykluczeniu członka zwyczajnego, może zadecydować Zarząd w formie uchwały, w przypadku jego:

 • postępowania rażąco sprzecznego ze Statutem, uchwałami organów Stowarzyszenia lub przepisami prawa regulującymi działalność Stowarzyszenia,
 • niemoralnego postępowania godzącego w dobre imię członka lub Stowarzyszenia,
 • innego działania na szkodę Stowarzyszenia.

6. O wykluczeniu członka wspierającego, może zadecydować Zarząd w formie uchwały, w przypadku nierealizowania przez niego zaoferowanej pomocy, a także w przypadkach niemoralnego postępowania godzącego w dobre imię członka lub Stowarzyszenia, lub innego działania na szkodę Stowarzyszenia,

7. O wykluczeniu członka honorowego może zadecydować Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, poprzez podjętą na wniosek Zarządu uchwałę o odebraniu członkostwa honorowego, w przypadku wyjątkowo rażącego postępowania członka honorowego, w szczególności niemoralnego postępowania godzącego w dobre imię członka lub Stowarzyszenia, lub innego działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 7.

prawa i obowiązki członków

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

 • uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,
 • wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia,
 • zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
 • uczestniczenia w spotkaniach, szkoleniach, konkursach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do:

 • brania czynnego udziału w działaniu Stowarzyszenia i przedsiębranych przez nie przedsięwzięciach,
 • przestrzegania postanowień Statutu, uchwał organów Stowarzyszenia oraz przepisów prawa regulujących działalność Stowarzyszenia,
 • nie naruszania solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,

3. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia, a także do uczestniczenia w spotkaniach, szkoleniach, konkursach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4. Członkowi honorowemu, w przypadku gdy przed nadaniem członkostwa honorowego przysługiwał mu status członka zwyczajnego, przysługują nadal te same prawa i obowiązki, które przysługują członkowi zwyczajnemu.

5. Członek wspierający ma obowiązek udzielania zadeklarowanej pomocy.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 8.

rodzaje organów

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą stowarzyszenia.

3. Zarząd jest organem reprezentującym Stowarzyszenie oraz prowadzącym bieżące sprawy Stowarzyszenia.

4. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

A. WALNE ZEBRANIE

§ 9.

zwołanie walnego zebrania

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być Zebraniem Zwyczajnym bądĽ Nadzwyczajnym.

2. Zebranie Zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd z inicjatywy własnej.

3. Zebranie Nadzwyczajne zwoływane jest niezwłocznie przez Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej, 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek o zwołanie Zebrania Nadzwyczajnego powinien zawierać porządek obrad Zebrania. W przypadku gdy Zebranie nie zostanie zwołane w terminie dwóch miesięcy od złożenia wniosku, może ono zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.

4. Zebranie Nadzwyczajne zwoływane jest przez Komisję Rewizyjną również w przypadku, gdy wskutek siły wyższych, lub innych szczególnych okoliczności nie może zostać ono zwołane przez Zarząd.

5. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na tydzień przed jego terminem. Porządek obrad może być przez Zebranie zmieniony lub rozszerzony, z tym zastrzeżeniem, iż nie może być on rozszerzony o punkty dotyczące rozwiązania Stowarzyszenia.

6. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu, bądĽ w wyjątkowych przypadkach przez innego członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, wybiera Przewodniczącego Zebrania, który prowadzi dalej obrady.

7. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może podejmować uchwały także bez oficjalnego zwoływania Zebrania, w przypadku, gdy biorą w nim udział wszyscy członkowie.

§ 10.

kompetencje walnego zebrania

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w szczególności należy:

 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, oraz uzupełnianie składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 • powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie Statutu i jego zmiany,
 • uchwalanie regulaminów działania Zarządu oraz komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie programów działania oraz bieżących zadań Stowarzyszenia,
 • nadawanie i odbieranie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zezwolenia na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
 • podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest właściwe do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach, w których Statut nie określa organu właściwego do działania.

§ 11.

podejmowanie uchwał przez walne zebranie

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Zebranie zarządzi inaczej.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, niezależnie od ilości członków biorących udział w Zebraniu.

B. ZARZĄD

§ 12.

powołanie i odwoływanie zarządu

1. Zarząd składa się z 1 do 5 członków, w tym z Prezesa Zarządu, powoływanych w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na okres 3 letniej kadencji.

2. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku rezygnacji, utraty członkostwa oraz odwołania w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. W przypadku wygaśnięcia mandatu, skład Zarządu może zostać uzupełniony w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 13.

kompetencje zarządu

1. Do kompetencji Zarządu należy:

 • realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
 • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia członkostwa oraz wykluczenia członka zwyczajnego oraz członka wspomagającego oraz wnioskowanie o nadanie członkostwa lub wykluczenie członka honorowego, a także podejmowanie uchwał w sprawie stwierdzenia innych przypadków ustania członkostwa,
 • prowadzenie polityki finansowej Stowarzyszenia oraz wydawanie uchwał w sprawie nałożenia, wysokości, rodzaju składek członkowskich, oraz członków zobowiązanych do ich uiszczania,

2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Do działania w imieniu Zarządu uprawniony jest każdy członek Zarządu.

§ 14.

funkcjonowanie zarządu

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach, zwoływanych w razie potrzeby przez Prezesa Zarządu.

2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

3. Bieżącymi pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany członek Zarządu.

4. Szczegółowe zasady działania Zarządu może określać regulamin Zarządu.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 15.

powołanie i odwołanie komisji rewizyjnej

1. Członków Komisji Rewizyjnej, w liczbie od 1 do 5 członków, w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, powołuje w drodze uchwały Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na okres 5 letniej kadencji.

2. Na członka Komisji Rewizyjnej nie może być powołana osoba będąca członkiem Zarządu, lub pozostająca z członkiem Zarządu w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej bądĽ zawodowej, a także osoba pozostająca w takim związku z członkiem Zarządu, który może rodzić wątpliwości co do obiektywizmu w jej pracach.

3. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku rezygnacji, utraty członkostwa oraz odwołania w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. W przypadku wygaśnięcia mandatu, skład Komisji Rewizyjnej może zostać uzupełniony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 16.

kompetencje komisji rewizyjnej

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • przeprowadzanie kontroli merytorycznej działalności Zarządu, oraz prowadzonej przez niego polityki finansowej i poboru składek członkowskich,
 • składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz zwoływanie, w przypadkach określonych w Statucie, Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 • prowadzenie innych czynności mających na celu wewnętrzny nadzór nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członkowie Zarządu zobowiązani są do udzielania wszelkiej możliwej pomocy Członkom Komisji Rewizyjnej, celem umożliwienia realizacji ich Statutowych zadań.

§ 17.

funkcjonowanie komisji rewizyjnej

1. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

2. Komisja Rewizyjna w sprawach objętych jej zakresem działania, może w razie potrzeby wydawać uchwały, które podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.

3. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej może określać regulamin Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 18.

pochodzenie majątku

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia, pochodzące:

 • ze składek członkowskich,
 • z dotacji,
 • z darowizn,
 • z zapisów i spadków.

2. Obowiązek uiszczania składek członkowskich może zostać nałożony w drodze uchwały przez Zarząd.

3. Zarząd określa w drodze uchwały wysokość składki, jej rodzaj, podmioty zobowiązane do jej uiszczania oraz sposób jej uiszczania.

§19.

gospodarowanie majątkiem

1. Majątkiem Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd, w przypadku czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest uzyskanie uprzedniej uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zezwalającej na dokonanie danej czynności.

2. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20.

zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia

1. Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej na zasadach ogólnych.

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej na zasadach ogólnych, wskazującej jednocześnie cel i sposób przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

 

Przewodniczący Zebrania     
Sekretarz Zebrania