drukarka

Działalność

  

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO

ORAZ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA

POLSKA RADA LEKU RO¦LINNEGO”

z siedzibą w Gdańsku

 

które odbyło się w dniu 8 lutego 2008 r. o godz. 17:00

w Gdańsku 

Na Zebraniu stawili się członkowie założyciele, wg listy obecności (załącznik 1)

 mbnmnbm

Zebranie założycielskie otworzył członek założyciel Tadeusz Pawełek. Przywitał wszystkich członków założycieli dziękując jednocześnie za liczne przybycie i przedstawił powody, które skłoniły członków – założycieli do założenia Stowarzyszenia.

 

Na przewodniczącego zebrania przez aklamację został wybrany Tadeusz Pawełek, zaś na sekretarza Łukasz Pawełek. Poprzez aklamacje wybrano także Prezydium Zebrania w składzie:

 1. Tadeusz Pawełek
 2. Renata Ochocka
 3. Jadwiga Nartowska
 4. Krzysztof Jędrzejko
 5. Marek Wesołowski

Przewodniczący i sekretarz odebrali od zebranych deklaracje założycielskie, a następnie stwierdzili, iż zgodnie z listą obecności w zebraniu bierze udział 18 osób, co zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. stanowi wystarczające quorum do założenia Stowarzyszenie rejestrowanego.

 

1) Przewodniczący zaproponował porządek zebrania. Po dyskusji nad porządkiem obrad przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę nr 1 dotyczącą zatwierdzenie porządku zebrania.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18 głosów, z czego:

18 - ZA

0 - PRZECIW

0 - WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ


 

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała w sprawie przyjęcia porządku zebrania została przyjęta jednogłośnie.


 

2) Po przyjęciu zebrania Przewodniczący oraz Członkowie Prezydium Zebrania przedstawili sytuację na rynku Leku Roślinnego, oraz okoliczności, które przemówiły za koniecznością założenia Stowarzyszenia, a następnie Przewodniczący otworzył dyskusję dotyczącą zakładanego Stowarzyszenia. Członkowie – założyciele w bogatej dyskusji, szeroko poparli ideę założenia Stowarzyszenia, celem odpowiedniego rozwoju rynku leków roślinnych.


 

3) Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie Uchwałę nr 2 w sprawie założenia Stowarzyszenia „Polska Rada Leku Roślinnego” z siedzibą w Gdańsku.


 

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18 głosów, z czego:


 

18 - ZA

0 - PRZECIW

0 - WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ


 

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała w sprawie założenia Stowarzyszenia „Polska Rada Leku Roślinnego” z siedzibą w Gdańsku została przyjęta jednogłośnie.


 

4) Przewodniczący zebrania przedstawił projekt Statutu. Po przedstawieniu projektu Statutu, rozpoczęto dyskusję wraz z uwagami i wnioskami dotyczącymi projektu Statutu. Po dyskusji przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie Uchwałę nr 3 w sprawie przyjęcia Statutu Stowarzyszenia „Polska Rada Leku Roślinnego” z siedzibą w Gdańsku.


 


 

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18 głosów, z czego:


 

18 - ZA

0 - PRZECIW

0 - WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ


 

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała w sprawie przyjęcia Statutu Stowarzyszenia „Polska Rada Leku Roślinnego” z siedzibą w Gdańsku została przyjęta jednogłośnie.


 

5) Wobec powyższego Przewodniczący Zebrania sporządził listę założycieli (załącznik 2), zawierającą imiona, nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy.


 

6) Przewodniczący przyjął zgłoszenie kandydatur na członków komitetu założycielskiego.

Na kandydatów Zgłoszono:

 1. Tadeusza Pawełka
 2. Renatę Ochocką
 3. Jadwigę Nartowską
 4. Krzysztofa Jędrzejko
 5. Marka Wesołowskiego


 

Następnie została rozpoczęta dyskusja nad kandydaturami, w której udzielono poparcia zgłoszonym kandydatom. Następnie poddano pod głosowanie Uchwałę nr 4 w sprawie ustalenia ilości członków komitetu założycielskiego oraz wyboru członków komitetu założycielskiego.


 

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18 głosów, z czego:


 

18 - ZA

0 - PRZECIW

0 - WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ


 

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała w sprawie ustalenia ilości członków komitetu założycielskiego oraz wyboru członków komitetu założycielskiego została przyjęta.


 

7) Wobec utworzenia Stowarzyszenia i wyboru Komitetu Założycielskiego mającego na celu dokonanie rejestracji Stowarzyszenia, a także uchwalenia Statutu Stowarzyszenia, Przewodniczący stwierdził, iż dalsza część Zebrania, wobec uczestniczenia wszystkich członków Stowarzyszenia, na podstawie § 9 ust. 7 Statutu, może przybrać postać Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.


 

8) Przewodniczący przyjął zgłoszenie kandydatur na członków Zarządu. Na kandydatów zostali zgłoszeni:


 

 1. Tadeusz Pawełek – Prezes Zarządu
 2. Renata Ochocka
 3. Jadwiga Nartowska
 4. Krzysztof Jędrzejko
 5. Marek Wesołowski


 

Następnie rozpoczęta została dyskusja nad kandydaturami i poddano pod głosowanie Uchwałę nr 5 w sprawie ustalenia ilości członków Zarządu oraz wyboru członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.


 

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18 głosów, z czego:


 

18 - ZA

0 - PRZECIW

0 - WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ


 

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała w sprawie ustalenia ilości członków Zarządu oraz wyboru członków Zarządu została przyjęta.


 


 

9) Przewodniczący przyjął zgłoszenie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej. Na kandydatów zostali zgłoszeni:


 

 1. Jerzy Łukasik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Feliks Gajewski
 3. Zbigniew Korolkiewicz


 

Następnie została rozpoczęta dyskusja nad kandydaturami i poddano pod głosowanie Uchwałę nr 6 w sprawie ustalenia ilości członków Komisji Rewizyjnej oraz wyboru członków Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


 

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18 głosów, z czego:


 

18 - ZA

0 - PRZECIW

0 - WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ


 

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała w sprawie ustalenia ilości członków Komisji Rewizyjnej oraz wyboru członków Komisji Rewizyjnej została przyjęta.


 

9) W tym miejscu Prezes Zarządu Tadeusz Pawełek wskazał, iż Zarząd składa propozycję nadania Panu Aleksandrowi Ożarowskiemu tytułu członka honorowego. Pan Aleksander Ożarowski oświadczył, iż tytuł taki przyjmie.

Po dyskusji dotyczącej nadania honorowego członkostwa poddano pod głosowanie Uchwałę nr 7 w sprawie nadania honorowego członkostwa Panu Aleksandrowi Ożarowskiemu.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18 głosów, z czego:


 

18 - ZA

0 - PRZECIW

0 - WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ


 

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała w sprawie ustalenia nadania honorowego członkostwa Panu Aleksandrowi Ożarowskiemu została przyjęta jednogłośnie.
 


 

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku dalszych wniosków, Przewodniczący zamknął Zebranie.
 


 

Przewodniczący Sekretarz